INFORMACJA

NA TEMAT PROJEKTU UNIJNEGO

ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

Data zamieszczenia: 24 września 2021 r.

Województwo Mazowieckie przeznaczyło kwotę 5.880.000,00 zł brutto na zakup aparatury medycznej, która wykorzystywana będzie w Szpitalu Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. do zapobiegania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2.

Beneficjentem projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń
w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego
jest Województwo Mazowieckie.

Właścicielem nabytej aparatury medycznej będzie Województwo Mazowieckie.

W dniu 16 września 2021 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę upoważniającą Panią Renatę Kaznowską – Zastępcę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji w imieniu Województwa Mazowieckiego działań (zakupu aparatury medycznej), które zostały zdiagnozowane, jako priorytetowe i pozytywnie zaopiniowane przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach powołanego Zespołu ds. Oceny Potrzeb.

W dniu 21 września 2021 roku Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – Pani Renata Kaznowska udzieliła pełnomocnictwa Pani Beacie Jagielskiej – Prezes Zarządu Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności, w tym składania oświadczeń woli związanych z realizacją zamówień, które dotyczą projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” oraz dokonania stosowanych odbiorów związanych z tym zamówieniem.

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. rozpoczął działania zmierzające do przeprowadzenia procedur w celu udzielenia zamówień na aparaturę medyczną objętą projektem pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego
”.

Przewidywane procedury będą dotyczyć zakupu:

–  Aparatu do ciągłego leczenia nerkozastępczego;

– Aparatu USG, w tym USG wielofunkcyjnego z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc;

–  Centrali do monitorowania;

–  Kardiomonitorów – różnych rodzajów, np. anestezjologicznych, przenośnych;

–  Tomografu komputerowego minimum 64-rzędowego wraz z adaptacją pomieszczeń;

–  Toru wizyjnego z określić ilość  wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc.

 

Data zamieszczenia: 15 października 2021 r.

       Unia Europejska już od 17 lat wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dzięki funduszom europejskim nasz region staje się coraz bardziej konkurencyjny, a mieszkańcy korzystają z efektów inwestycji realizowanych w wielu obszarach – gospodarki, cyfryzacji, transportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rewitalizacji, kultury, turystyki, czy działań społecznych, edukacyjnych i wspierających rozwój rynku pracy. Ubiegły rok postawił nas wszystkich przed zupełnie nowym wyzwaniem w związku z pandemią COVID-19.
        Dlatego Samorząd Mazowsza jako pierwszy region w kraju podjął decyzję
o uruchomieniu funduszy europejskich na doposażenie mazowieckich placówek medycznych w specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia pacjentów, a także środków ochrony osobistej niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa lekarzy, ratowników medycznych
i pielęgniarek dbających o zdrowie i życie mieszkańców województwa. Projekt pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, z którego efektów korzysta Szpital Grochowski, jest jednocześnie największym projektem unijnym dofinansowanym ze środków programu regionalnego. Wsparcie z Unii Europejskiej umożliwiło doposażenie 75 instytucji medycznych.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego. Aktualna wartość projektu wynosi:  480  mln zł, w tym 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną
i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020 r. – 2022 r.

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. w dniach 30 września 2021 r. – 11 października 2021 r. wszczął pięć procedur konkursowych na zakup niezbędnego sprzętu medycznego oraz adaptację pomieszczeń:

– 30 września 2021 r. ogłoszono konkurs na zakup i dostawę 15 kardiomonitorów z centralą monitorującą (do monitorowania parametrów życiowych pacjentów) dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej – K/COVID-19/1/2021;

– 30 września 2021 r. ogłoszono konkurs na zakup i dostawę 10 kardiomonitorów z centralą monitorującą (do monitorowania parametrów życiowych pacjentów) dla Oddziału Intensywnej Terapii – K/COVID-19/2/2021;

– 30 września 2021 r. ogłoszono konkurs na zakup i dostawę toru wizyjnego i trzech bronchoskopów – K/COVID-19/3/2021;

– 1 października 2021 r. ogłoszono konkurs na zakup i dostawę trzech aparatów USG (ultrasonografów z przeznaczeniem do badań ogólnodiagnostycznych dla pacjentów
z podejrzeniem i chorych oraz po przebytym COVID-19) – K/COVID-19/4/2021;

– 11 października 2021 r. ogłoszono konkurs na Zakup cyfrowego Tomografu Komputerowego (CT) wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych  w celu dostosowania pomieszczeń Zakładu Radiologii do montażu nowego aparatu w formule „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ” – K/COVID-19/5/2021.

Data zamieszczenia: 13 grudnia 2021 r.

W dniu 28 października 2021 r. ogłoszono konkurs na Zakup cyfrowego Tomografu Komputerowego (CT) wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych  w celu dostosowania pomieszczeń Zakładu Radiologii do montażu nowego aparatu w formule „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ” – K/COVID-19/6/2021.

W dniu 19 listopada 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na Zakup cyfrowego Tomografu Komputerowego (CT) wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych  w celu dostosowania pomieszczeń Zakładu Radiologii do montażu nowego aparatu w formule „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ” – K/COVID-19/6/2021.

W dniu 22 listopada 2021 r. podpisane zostały następujące umowy, które finansowane są
z projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń
w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego
”:

– zakup i dostawa 15 kardiomonitorów z centralą monitorującą (do monitorowania parametrów życiowych pacjentów) dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej – wartość umowy: 615 600,00 zł brutto;

– zakup i dostawa 10 kardiomonitorów z centralą monitorującą (do monitorowania parametrów życiowych pacjentów) dla Oddziału Intensywnej Terapii – wartość umowy: 583 200,00 zł brutto;

– zakup i dostawa toru wizyjnego i trzech bronchoskopów – wartość umowy: 276 825,60 zł brutto;

– zakup i dostawa dwóch aparatów USG (ultrasonografów z przeznaczeniem do badań ogólnodiagnostycznych dla pacjentów z podejrzeniem i chorych oraz po przebytym COVID-19) – wartość umowy: 353 76000 zł brutto;

– zakup i dostawa jednego aparatu USG (ultrasonografów z przeznaczeniem do badań ogólnodiagnostycznych dla pacjentów z podejrzeniem i chorych oraz po przebytym COVID-19) – 310 830,00 zł brutto.

Dostawa 15 kardiomonitorów z centralą monitorującą (do monitorowania parametrów życiowych pacjentów) dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej została zrealizowana w dniu 30 listopada 2021 r.

Dostawa 10 kardiomonitorów z centralą monitorującą (do monitorowania parametrów życiowych pacjentów) dla Oddziału Intensywnej Terapii została zrealizowana w dniu 30 listopada 2021 r.

Dostawa toru wizyjnego i trzech bronchoskopów została zrealizowana w dniu 23 listopada 2021 r.

Dostawa dwóch aparatów USG (ultrasonografów z przeznaczeniem do badań ogólnodiagnostycznych dla pacjentów z podejrzeniem i chorych oraz po przebytym COVID-19) została zrealizowana w dniu 26 listopada 2021 r.

Dostawa jednego aparatu USG (ultrasonografów z przeznaczeniem do badań ogólnodiagnostycznych dla pacjentów z podejrzeniem i chorych oraz po przebytym COVID-19) została zrealizowana w dniu 24 listopada 2021 r.

W dniu 9 grudnia 2021 r. Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. otrzymał informację o możliwości realizacji kolejnego zakupu sprzętu – aparatu RTG.

Data zamieszczenia: 30 maja 2022 r.

W dniu 20 grudnia 2021 r. podpisana została umowa, która finansowana jest z projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego
” – dostawa cyfrowego Tomografu Komputerowego (CT) wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń Zakładu Radiologii do montażu Tomografu w formie „Zaprojektuj i Zbuduj” – wartość umowy: 3 278 149,92 zł brutto.

W dniu 14 kwietnia 2022 r. została zrealizowana (zakończona) dostawa cyfrowego Tomografu Komputerowego (CT) wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń Zakładu Radiologii do montażu Tomografu w formie „Zaprojektuj i Zbuduj”. Umowa została sfinansowana ze środków projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

W dniu 28 stycznia 2022 r. ogłoszono konkurs na Zakup ze środków unijnych aparatu RTG do diagnostyki pacjentów z podejrzeniem COVID-19 – sygnatura sprawy: K/COVID-19/2/2022.

W dniu 03 marca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na Zakup ze środków unijnych aparatu RTG do diagnostyki pacjentów z podejrzeniem COVID-19 – sygnatura sprawy: K/COVID-19/2/2022

W dniu 21 marca 2022 r. podpisana została umowa, która finansowana jest  ze środków projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego – zakup i dostawę aparatu RTG  kostno – płucnego – sygnatura sprawy: K/COVID-19/2/2022, wartość umowy: 638 081,45 zł brutto.

Data zamieszczenia: 23 luty 2024

Projekt pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, z którego efektów korzysta Szpital Grochowski, jest największym projektem unijnym dofinansowanym ze środków programu regionalnego. Wsparcie z Unii Europejskiej umożliwiło doposażenie 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach..

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego. Wartość projektu wynosi:  578 172 121,00 zł, w tym 493 442 397,00 zł to środki unijne, 34 144 342,00 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego.


Skip to content