ZP/12/2019 Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do Pracowni Elektrofizjologii i Hemodynamiki

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty
Ogłoszenie wyników postępowania:
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, oferty, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (tylko i wyłącznie) przy wykorzystaniu platformy e-Zamawiający /https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@old.grochowski.waw.pl, zp@old.grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.old.grochowski.waw.pl

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach:
24
Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr):
Termin realizacji zamówienia: dla części zamówienia / pakietów / zadań nr 1 – 6: 24 miesiące od daty podpisania umowy, dla części zamówienia części zamówienia / pakietów / zadań nr 7 – 11: od daty podpisania umowy do 31.08.2020 r.

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/12/2019
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
10/06/2019
Godzina:
12:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
60
Warunki otwarcia ofert (Data):
10/06/2019
Godzina:
12:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Sala Konferencyjna Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):

Załączniki:
Powiadomienie o wyniku ZP_12_2019 na stronę

Skip to content