Lokalizacja: Pawilon nr 5 ( parter i III piętro)
Telefon: 22 51 52 590
rejestracja-onkologiczna@old.grochowski.waw.pl

 

Oddział Chemioterapii sprawuje wysokospecjalistyczną i kompleksową opiekę onkologiczną nad chorymi z rozpoznaną chorobą nowotworową.

W praktyce codziennej stosujemy:

 • chemioterapie standardowe podawane w trybie jednodniowym. Leczenie to oparte jest na wykorzystaniu klasycznych cytostatyków podawanych w postaci dożylnej lub doustnej w monoterapii, skojarzeniu z innymi rodzajami cytostatyków lub immunoterapią;
 • terapie celowane oparte na przeciwciałach monoklonalnych blokujących funkcję domeny zewnątrzkomórkowej receptorów błonowych wykazujących zwiększoną ekspresję na komórkach nowotworowych lub drobnocząsteczkowych inhibitorach kinaz tyrozynowych blokujących funkcję wybranych białek komórkowych odgrywających kluczową rolę w procesach transformacji nowotworowej komórek;
 • immunoterapie wykorzystujące przeciwciała hamujące funkcję białek CTLA-4, PD-1 czy też PD-L1 mających zasadnicze znaczenie dla modulowania odpowiedzi układu immunologicznego wobec toczącego się procesu nowotworowego;
 • terapie hormonalne (w wybranych nowotworach);
 • terapie skojarzone prowadzone we współpracy z lekarzami specjalistami z dziedziny radioterapii czy chirurgii onkologicznej;
 • terapie wspomagające oraz leczenie przeciwbólowe.

 

Mając na uwadze dobro oraz bezpieczeństwo Pacjentów leczonych w Oddziale Chemioterapii:

 • całość opieki realizujemy w trybie hospitalizacji jednodniowych pozwalających na ograniczenie uciążliwości związanych z pobytem w szpitalu oraz mających na celu zapewnienie możliwie najmniejszej ingerencji w codzienne życie osoby chorej,
 • zapewniamy bezpieczne dostępy do żyły centralnej (PORTy donaczyniowe) zapewniające możliwość długotrwałego prowadzenia terapii dożylnych bez konieczności uzyskiwania przy każdym pobycie dostępów do obwodowych naczyń żylnych,
 • terapie oparte na ciągłych wlewach cytostatyków podawana są za pomocą infuzorów umożliwiających bezpieczne prowadzenie leczenia specjalistycznego w warunkach domowych,
 • zapewniamy monitorowanie działań niepożądanych prowadzonego leczenia, zaś w przypadku ich wystąpienia natychmiastową pomoc medyczną.

 

          „Zaufaj nam – będziesz pod fachową i życzliwą opieką” to motto Szpitala Grochowskiego stawia Pacjenta, jego chorobę oraz problemy z nią związane w centrum uwagi całego zespołu Oddziału Chemioterapii. Podejmując leczenie w naszym Oddziale spotkasz lekarzy kompetentnych, życzliwych, wykazujących empatię i zrozumienie dla Twoich problemów, potrafiących w jasny i zrozumiały sposób rozmawiać o Twojej chorobie. Posiadających wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób nowotworowych a mimo to nieustannie podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe w ramach kursów lub poprzez uczestniczenie w konferencjach krajowych i zagranicznych. Lekarzy rozumiejących, że nowoczesne leczenie pomimo oparcia w standardach postępowania wymaga personalizacji w odniesieniu do każdego chorego.

          Leczenie chorób nowotworowych to praca zespołowa oparta na współdziałaniu wielu osób. W Oddziale Chemioterapii Szpitala Grochowskiego Zespół Lekarski wspierany jest przez doświadczony i dynamiczny Zespół Pielęgniarski wywodzący się z ośrodków akademickich oraz szpitali prowadzących od wielu lat opiekę nad chorymi z rozpoznaną chorobą nowotworową. Empatia, doświadczenie oraz umiejętność podejmowania decyzji w stanach nagłych to cechy nieobce każdej z Pań Pielęgniarek pracujących w naszym Oddziale.

          Siła naszego Zespołu oparta jest na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i wspólnym wysiłku zmierzającym do zapewnienia naszym Pacjentom najlepszej opieki. Stąd też wszelkie decyzje terapeutyczne podejmowane są w ramach Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego w oparciu o aktualne standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w chorobach nowotworowych. Postępowanie takie, uwzględniając choroby współistniejące, umożliwia dokładne zaplanowanie leczenia spersonalizowanego obejmującego różne rodzaje terapii przeciwnowotworowych.

Nowoczesna onkologia zaczyna się jednak tam, gdzie istnieje dostęp do nowoczesnych terapii opartych na modulowaniu odpowiedzi układu odpornościowego w walce z chorobą nowotworową lub terapiach celowanych hamujących szlaki sygnałowe odpowiedzialne za podstawowe funkcje komórki nowotworowej. Oddział Chemioterapii uczestniczy w realizacji wieloośrodkowych badań klinicznych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nowoczesnych terapii u wybranych chorych. Przebieg poszczególnych badań podlega ścisłej kontroli, zaś zespół uczestniczący w badaniach posiada niezbędne doświadczenie potwierdzone certyfikatami i zaświadczeniami z odbytych szkoleń i kursów.

Stosowane nowoczesne terapie biologiczne mogące prowadzić do uzyskania dobrego efektu terapeutycznego obciążone są jednak licznymi powikłaniami, stąd też każdy Pacjent pozostający pod opieką Oddziału Chemioterapii podlega ścisłemu monitorowaniu w zakresie objawów ubocznych prowadzonego leczenia. Umożliwia to wczesne wykrywanie działań niepożądanych związanych z lekiem oraz bezpieczne prowadzenie terapii przeciwnowotworowej. Zakończenie aktywnej fazy leczenia nie kończy naszych kontaktów z chorymi. Każdemu z pacjentów proponowane są kolejne wizyty, których celem jest prowadzenie aktywnej obserwacji mającej na celu wczesne wykrycie wznowy lub progresji procesu nowotworowego, jak również późnych powikłań związanych z przebytym leczeniem specjalistycznym.

 

Zespół Oddziału Chemioterapii:

 

 1. dr n.med. Iwona Skoneczna, specjalista onkologii klinicznej, Lekarz Kierujący Oddziałem Chemioterapii
 2. dr n.med. Anna Nasiłowska, specjalista onkologii klinicznej, Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem Chemioterapii.
 3. dr n.med. Irena Fedorowicz, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i onkologii klinicznej
 4. med. Izabela Nowak, specjalista onkologii klinicznej
 5. med. Krzysztof Piętak, specjalista onkologii klinicznej
 6. med. Agnieszka Chmielewska, specjalista neurologii i onkologii klinicznej
 7. med. Magdalena Chmielowiec, specjalista onkologii klinicznej
 8. med. Monika Siek-Żuchowska, specjalista onkologii klinicznej.
 9. dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. UWM, specjalista onkologii klinicznej

 

Terapie prowadzone w oparciu o programy lekowe:

 

Oddział Chemioterapii Szpitala Grochowskiego realizuje programy lekowe dedykowane chorym:

 1. z rozpoznanym rakiem prostaty (program B.56)
  1. Apalutamid w leczeniu wrażliwego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (mHSPC).
  2. Apalutamid, darolutamid, enzalutamid w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego bez przerzutów (nmCRPC).
  3. Enzalutamid, kabazytaksel, olaparyb dichlorek radu Ra-223 w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (mCRPC).
 2. z rozpoznanym rakiem urotelialnym pęcherza moczowego, miedniczki nerkowej, cewki moczowej, moczowodu lub gruczołu krokowego – Leczenie podtrzymujące awelumabem pierwszego rzutu raka urotelialnego w stadium miejscowego zaawansowania poza możliwościami miejscowego leczenia o charakterze radykalnym lub w stadium uogólnienia u pacjentów, u których nie doszło do progresji choroby podczas stosowania chemioterapii paliatywnej opartej na pochodnych platyny (program B.141).
 3. z rozpoznanym rakiem piersi
  1. trastuzumab, pertuzumab, trastuzumab emtanzyna, lapatynib w leczeniu przedoperacyjnym lub pooperacyjnym HER2-dodatniego raka piersi oraz do 3 linii leczenia przerzutowego HER2-dodatniego raka piersi.
  2. palbocyklib, rybocyklib, abemacyklib w I lub II linii leczenia przerzutowego, HER2-ujemnego raka piersi
  3. alpelisyb w skojarzeniu z fulwestrantem w I lub II linii leczenia przerzutowego HER2-ujemnego raka piersi
  4. talazoparyb w monoterapii w drugiej lub trzeciej linii leczenia u chorych z obecnością mutacji w genach BRCA 1/2, po uprzednim zastosowaniu hormonoterapii z lub bez inhibitorów CDK4/6 w leczeniu paliatywnym talazoparyb w monoterapii w I, II lub III linii leczenia nieresekcyjnego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z obecnością mutacji w genach BRCA 1/2;
  5. sacytuzumab gowitekan w monoterapii w II, III lub IV linii leczenia nieresekcyjnego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi
 4. w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości – denosumab (program B.134)

 

 

Badania kliniczne:

Aktualne informacje o badaniach klinicznych realizowanych w Oddziale Chemioterapii Szpitala Grochowskiego znajdują się na stronie: https://clinicaltrials.gov/

 

Wybrane publikacje Pracowników Oddziału Chemioterapii:

 

 1. Gillessen S, Bossi A, … Skoneczna I, et al. Management of Patients with Advanced Prostate Cancer. Part I: Intermediate-/High-risk and Locally Advanced Disease, Biochemical Relapse, and Side Effects of Hormonal Treatment: Report of the Advanced Prostate Cancer Consensus Conference 2022. Eur Urol. 2023 Mar;83(3):267-293.
 2. Piejko K, Cybulska-Stopa B, Ziętek M, Dziura R, Galus Ł, Kempa-Kamińska N, Ziółkowska B, Rutkowska E, Kopciński T, Kubiatowski T, Bal W, Suwiński R, Mackiewicz J, Kamińska-Winciorek G, Czarnecka AM, Rutkowski P. Long-Term Real-World Outcomes and Safety of Vemurafenib and Vemurafenib + Cobimetinib Therapy in Patients with BRAF-Mutated Melanoma. Target Oncol. 2023 Mar 11. Epub ahead of print.
 3. Kucharczyk T, Krawczyk P, Kowalski DM, Płużański A, Kubiatowski T, Kalinka E. RET Proto-Oncogene-Not Such an Obvious Starting Point in Cancer Therapy. Cancers (Basel). 2022 Oct 27;14(21):5298.
 4. Wilk M, Waśko-Grabowska A, Skoneczna I, Szczylik C, Szmit S. Cardiac Biomarkers and Geriatric Assessment in Metastatic Castrate-Resistant Prostate Cancer During Abiraterone Acetate Therapy – A Cardio-Oncology Study. Cancer Control. 2022 Jan-Dec; 29:10732748221140696.
 5. Powles T, Tomczak P, et al.; KEYNOTE-564 Investigators. Pembrolizumab versus placebo as post-nephrectomy adjuvant therapy for clear cell renal cell carcinoma (KEYNOTE-564): 30-month follow-up analysis of a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2022 Sep;23(9):1133-1144.
 6. Rogala P, Czarnecka AM, Cybulska-Stopa B, Ostaszewski K, Piejko K, Ziętek M, Dziura R, Rutkowska E, Galus Ł, Kempa-Kamińska N, Seredyńska J, Bal W, Kozak K, Surus-Hyla A, Kubiatowski T, Kamińska-Winciorek G, Suwiński R, Mackiewicz J, Rutkowski P. Long Term Results and Prognostic Biomarkers for Anti-PD1 Immunotherapy Used after BRAFi/MEKi Combination in Advanced Cutaneous Melanoma Patients. Cancers (Basel). 2022 Apr 24;14(9):2123.
 7. Gillessen S, Armstrong A, … Skoneczna I, et al. Management of Patients with Advanced Prostate Cancer: Report from the Advanced Prostate Cancer Consensus Conference 2021. Eur Urol. 2022 Jul;82(1):115-141.
 8. Cybulska-Stopa B, Ziętek M, Czarnecka AM, Piejko K, Dziura R, Galus Ł, Ziółkowska B, Kieszko S, Kempa-Kamińska N, Calik J, Seredyńska J, Gądek K, Zemełka T, Teterycz P, Kubiatowski T, Suwiński R, Mackiewicz J, Rutkowski P. Development of immunity-related adverse events correlates with baseline clinical factors, survival and response to anti-PD-1 treatment in patients with inoperable or metastatic melanoma. J Dermatolog Treat. 2022 Jun;33(4):2168-2174. doi: 10.1080/09546634.2021.1937477. Epub 2021 Jun 14. PMID: 34057374.
 9. Ćwikła JB, Roslan M, Skoneczna I, Kempińska-Wróbel M, Maurin M, Rogowski W, Janota B, Szarowicz A, Garnuszek P. Initial Experience of Clinical Use of [99mTc]Tc-PSMA-T4 in Patients with Prostate Cancer. A Pilot Study. Pharmaceuticals (Basel). 2021 Oct 29;14(11):1107.
 10. Grenda A, Krawczyk P, Kucharczyk T, Błach J, Reszka K, Chmielewska I, Buczkowski J, Kieszko R, Siwiec J, Kubiatowski T, Bożyk A, Krukowska K, Jarosz B, Paśnik I, Pankowski J, Świniuch D, Stencel K, Gil M, Lew K, Ramlau R, Szczęsna A, Fidler S, Sieracki A, Każarnowicz A, Serwatowski P, Grodzki T, Milanowski J. Impact of copy number variant and single nucleotide polymorphism of the programmed death-ligand 1 gene, programmed death-ligand 1 protein expression and therapy regimens on overall survival in a large group of Caucasian patients with non-small cell lung carcinoma. Oncol Lett. 2021 Jun;21(6):449.
 11. Grenda A, Krawczyk P, Błach J, Chmielewska I, Kubiatowski T, Kieszko S, Wojas-Krawczyk K, Kucharczyk T, Jarosz B, Paśnik I, Borowiec-Bar M, Frąk M, Kieszko R, Szczyrek M, Reszka K, Krukowska K, Kolak A, Mańdziuk S, Kowalski D, Sawicki M, Świniuch D, Starosławska E, Ramlau R, Szumiło J, Krzakowski M, Milanowski J. Tissue MicroRNA Expression as a Predictor of Response to Immunotherapy in NSCLC Patients. Front Oncol. 2021 Feb 8;10:563613.
 12. Wojas-Krawczyk K, Kubiatowski T. Imperfect Predictors for Lung Cancer Immunotherapy-A Field for Further Research. Front Oncol. 2020 Nov 30;10:568174.
 13. Kubiatowski T, Nicoś M, Krawczyk P. Lung Cancer Immunotherapy in Transplant Patients and in Patients With Autoimmune Diseases. Front Oncol. 2020 Nov 19;10:568081.
 14. Powles T, van der Heijden MS, … Skoneczna I, et al. Durvalumab alone and durvalumab plus tremelimumab versus chemotherapy in previously untreated patients with unresectable, locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (DANUBE): a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2020 Dec;21(12):1574-1588.
 15. Loriot Y, Sternberg CN, Castellano D, Oosting SF, Dumez H, Huddart R, Vianna K, Alonso Gordoa T, Skoneczna I, et al. Safety and efficacy of atezolizumab in patients with autoimmune disease: Subgroup analysis of the SAUL study in locally advanced/metastatic urinary tract carcinoma. Eur J Cancer. 2020 Oct;138:202-211.
 16. Rawicz-Pruszyński K, Mielko J, Ciseł B, Skórzewska M, Pikuła A, Gęca K, Skoczylas T, Kubiatowski T, Kurylcio A, Polkowski WP. Blast from the past: Perioperative use of the Maruyama computer program for prediction of lymph node involvement in the surgical treatment of gastric cancer following neoadjuvant chemotherapy. Eur J Surg Oncol. 2019 Oct;45(10):1957-1963.
 17. Golabek T, Belsey J, Drewa T, Kołodziej A, Skoneczna I, Milecki P, Dobruch J, Słojewski M, Chłosta PL. Evidence-based recommendations on androgen deprivation therapy for localized and advanced prostate cancer. Cent European J Urol. 2016;69(2):131-8.
 18. Sternberg CN, Skoneczna I, Kerst JM, et al. European Organisation for Research and Treatment of Cancer Genito-Urinary Cancers Group; Groupe d’Etude des Tumeurs Urogénitales; National Cancer Research Institute Bladder Cancer Study Group; National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group; German Association of Urologic Oncology. Immediate versus deferred chemotherapy after radical cystectomy in patients with pT3-pT4 or N+ M0 urothelial carcinoma of the bladder (EORTC 30994): an intergroup, open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2015 Jan;16(1):76-86.
 19. Bodnar L, Wcislo G, Nasilowska A, Szarlej-Wcislo K, Gasowska-Bodnar A, Smoter M, Szczylik C. Salvage therapy with topotecan in heavily pretreated ovarian cancer patients. J Cancer Res Clin Oncol. 2009 Jun;135(6):815-21.

Sternberg CN, Krainer M, Oh WK, Bracarda S, Bellmunt J, Ozen H, Zlotta A, Beer TM, Oudard S, Rauchenwald M, Skoneczna I, Borner MM, Fitzpatrick JM. The medical management of prostate cancer: a multidisciplinary team approach. BJU Int. 2007 Jan;99(1):22-7. 

Skip to content