ZP/19/2019 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych

ZP/19/2019 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych

Informacje ogólne

Status:
Rozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Marek Kosiński
E-mail:
szpital@old.grochowski.waw.pl, zp@old.grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 743, 22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.old.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do:
jednej lub więcej części

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
30/06/2021

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy):
nie

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/19/2019
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
06/06/2019
Godzina:
10:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
06/06/2019
Godzina:
10:15

Załączniki B (części zamówienia):

Załączniki:

Częściowe unieważnienie postępowania ZP 19 2019
Powiadomienie na strone o wyniku ZP_19_2019

Skip to content