ZP/30/2019 – zakup i dostawa leków

ZP/30/2019 – zakup i dostawa leków

Informacje ogólne

Status:
Nierozstrzygnięty

I) Instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Grenadierów 51/59
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
04-073
Kraj:
Polska
Osoba do kontaktów:
Łukasz Podrucki, Krzysztof Łągwa
E-mail:
lpodrucki@old.grochowski.waw.pl
Faks:
22 51 52 789
Telefon:
22 51 52 768
Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Spółka Prawa Handlowego, Szpital
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji:
Nie
Adres internetowy (URL):
www.old.grochowski.waw.pl

II.1) Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i dostawa leków
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Zakończenie (dd/mm/rrrr):
01/06/2020

IV.1) Rodzaj procedury

Rodzaj procedury:
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena

IV.3) Informacje administracyjne

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/30/2019
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Data):
26/07/2019
Godzina:
10:00
Języki w których można oferty lub wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu:
PL
Lub dniach (od ustalanej daty składania ofert):
30
Warunki otwarcia ofert (Data):
26/07/2019
Godzina:
10:15
Miejsce (jeżeli dotyczy):
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, Warszawa – Pawilon nr VII sala nr 203

Załączniki B (części zamówienia):


Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2 zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 4 zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 6 zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 7 zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 8 zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 9 zamówienia


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 11 zamówieniaZałącznik nr 2 do SIWZ

Skip to content